Jorgy Forceps Ferguson Angiotribe Economy 7" J0073C

JORGENSEN SKU: 103038

$15.54

Shipping calculated at checkout

Available Now!

Jorgy curved Ferguson angiotribe economy forceps.  7 inches J0073C


7" Curved Ferguson Angiotribe. (Economy)